bestemming vlissingen

Verkiezingsprogramma Bestemming Vlissingen

Vlissingen een plek om thuis te komen en thuis te voelen!

Vlissingen is ons thuis en thuis moet je met respect behandelen.

Wij zetten ons in voor:

‘Genoeg woningen voor jong en oud’

De wens van vele mensen is om zich thuis te voelen in Vlissingen. En dit kan alleen als er voldoende plekken zijn om te wonen, werken en te leven. Hoe kan deze wens vorm krijgen als je geen dak boven je hoofd hebt.

Vlissingen heeft een nieuwe wijk Het Scheldekwartier maar de meeste huizen zijn net boven het budget van de ‘gewone’ Vlissinger. Er zijn ook bij het Ravensteijnplein huizen gerealiseerd met sociale prijzen die niet zo sociaal lijken, hier moeten we voor jong en oud mogelijkheden creëren om te wonen. Opdat iedereen zich thuis voelt in Vlissingen en dus in Vlissingen blijft. We moeten blijven bouwen en verbouwen en hopelijk creëren we voor de internationale werknemers, maar ook voor de woonwagenbewoners voldoende plekken voor het Vlissings gevoel van thuiszijn!

De internationale werknemers verdienen goede huisvesting, net als iedereen in deze stad, tussen de Nederlandse bewoners in, zoals het al eeuwen werkt in Vlissingen. Alleen zo is participatie en dus een win – winsituatie, mogelijk.

Bestemming Vlissingen wil zich inzetten voor het bouwen van betaalbare huisvesting. Meer huizen voor starters op de woningmarkt en mensen met een laag inkomen. Zorg dat woningen niet opgekocht worden door ontwikkelaars. Als gemeente moeten we hier strenger handhaven. Als je koopt of huurt, dan woon je daar! En wil je onderverhuren, zorg dan dat de huurprijs voor een ieder betaalbaar is!

‘Verbindt mensen, stad en omgeving’

Luisteren naar de inwoners van Vlissingen zal op een laagdrempelige manier moeten plaatsvinden. Op dit moment bereiken we nog niet voldoende mensen om een integraal en algemeen grotere input te verkrijgen van al onze inwoners.

Burgerparticipatie is een groot goed. Het zou ons als gemeente sieren als we onze inwoners eerder betrekken bij de plannen voor onze gemeente.

Er zou bij een respons van 10 mensen besloten moeten worden om terug te gaan naar inwoners en pas tevreden te zijn bij een inspraakreactie van minimaal 40 mensen.

Het is nog altijd een bedroevende opkomst, maar toont aan dat wij als gemeente meer moeite hebben gestoken in het vinden en betrekken van onze inwoners op zaken die belangrijk zijn. Betrek de inwoners in aanloop van de plannen en zorg dat je de burgers echt bereikt.

De komende gemeenteraadsperiode zou het mooi zijn als de scheiding tussen het College en de Gemeenteraad beter tot zijn recht komt. Hiermee willen wij zeggen dat de oppositie en de coalitie binnen de Gemeenteraad meer samen moeten werken om het Collegebeleid beter te kaderen en te controleren. De dualiteit die nu heerst zorgt voor een tweedeling waar juist Vlissingen NIET bij gebaat is.

Een tweedeling werkt polarisatie in de hand. En in Vlissingen willen we juist dat we verder gaan op de ingeslagen weg. De weg van het handhaven van Artikel 1 van de Grondwet en dan met nadruk op gelijke behandeling en het discriminatieverbod.

Bestemming Vlissingen wilt zich inzetten voor een inclusief Vlissingen. Het is belangrijk dat geen mens of een groep apart wordt gezet. Gezamenlijk moeten we zorgen voor een volledige burgerparticipatie waarbij mensen weten WAT en HOE beleid gemaakt en uitgevoerd wordt.

Bijzondere wens van Bestemming Vlissingen is de installatie van een kinderraad zoals die ook onder andere in Kapelle, Terneuzen, Goes is geïnstalleerd. Op deze manier kunnen we ervoor zorg dragen dat ALLE inwoners (groot en klein) gehoord worden!

‘Ambulantisering is niet de oplossing’

De zorg verschraalt in Vlissingen: het ADRZ, de huisartsenpost en huisartsenpraktijk Rosenburg verdwijnen of dreigen te verdwijnen. Zorg voor de juiste loketten die met elkaar in verbinding staan. En dan zou Bestemming Vlissingen graag willen zien dat de buurtnetwerken en de zorgteams effectiever gaan samenwerken.

Er wordt nu heel veel ingezet op de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. Zaken als eenzaamheid, vervuiling en vroegtijdig overlijden worden hierdoor thema’s waar we als gemeente meer aandacht aan zullen moeten geven.

Deze handelswijze zal op een gegeven moment, naar mening van Bestemming Vlissingen, juist meer geld gaan kosten en deze uitgaven kunnen we die als gemeente opvangen?

Dit zal Bestemming Vlissingen graag goed gemonitord en waar nodig bij willen sturen.

Er is een stip op de horizon met de pilot vanuit het Erasmus Medisch Centrum die er voor zorgt dat de komende 3 jaar de huisartsenopleiding in Zeeland effectief wordt.

Het lijkt Bestemming Vlissingen dan ook zaak dat er met deze opleiding en met het Erasmus Medisch Centrum goed contact is en blijft, zodat de pilot een blijvend karakter krijgt.

Bestemming Vlissingen wilt zich er voor inzetten dat Zeeland niet slechts als een testprovincie wordt gezien. Vlissingen en haar inwoners verdient goede zorg, zorg dichtbij huis en binnen een redelijke afstand van huis naar behandelplek.

‘Een welkome stad is een welvarende stad’

Toerisme is een belangrijke economische factor. Bestemming Vlissingen wil graag zien dat er meer ingezet wordt op het geheel van het thema Toerisme. Als gemeente zullen we gezamenlijk onze unieke maritieme geschiedenis en sfeer moeten bewaken.

Bestemming Vlissingen zou als mogelijkheden hiertoe de volgende voorbeelden aan willen dragen;

  • Gebruik leegstaande winkelpanden als expositieruimtes voor het Vlissings erfgoed
  • Zorg voor een aantrekkelijke binnenstad
  • Laat de cruiseschepen hier aanmeren.

Het zijn voorbeelden die een goede impuls zouden moeten zijn voor de horeca en de middenstand.

Vlissingen heeft het!

Bestemming Vlissingen wil samen met diezelfde horeca en de middenstand betere contacten gaan onderhouden. De Corona maatregelen hebben ook in onze stad diepe wonden gemaakt, ondernemerstechnisch gezien. Ondanks alles hebben vele mensen onze mooie stad van de zomer weten te vinden, minder dan voorgaande jaren, maar ook nieuwe toeristen.

Dit in ons achterhoofd houdend is het belangrijk dat Vlissingen dus blijvend gepromoot wordt en dit kan bereikt worden door goede betrekkingen te onderhouden met alle toeristische informatiepunten!

Laten we als gemeente niet alleen onderzoeksbureaus aantrekken maar ook opdrachten uitzetten naar bijvoorbeeld de opleiding Tourism & Hospitality zodat we juist met jonge mensen kunnen kijken naar de toekomst van toerisme voor Vlissingen.

Bestemming Vlissingen wil zich blijven buigen op de vraag: ‘Zou de boulevard autovrij moeten zijn?’

Bestemming Vlissingen is van mening dat hier het enige antwoord kan zijn: ‘Nee zeker niet want de stad Vlissingen weet haar charme juist door de boulevard waar je met alle vormen van vervoer erover heen kunt.

Een autoloze zondag zou mooi zijn. Een afsluiting bij extreem mooi weer zoals we nu hanteren is goed te doen. Schaf zo’n geluidsflitspaal aan en beboet overlastgevers, controleer regelmatiger en handhaaf!

‘ Het groene hart van Vlissingen’

Bij Toerisme denk je aan het Nollebos, het stuk groen in het hart van Vlissingen.

Voor Bestemming Vlissingen is dit dossier zo tekenend van hoe het niet moet.

De zittende ondernemers zaten en zitten in de klem, er is wel een visie aangenomen om hen weer ademruimte te bieden. Echter de inwoners van Vlissingen zijn nog altijd niet tevreden en Bestemming Vlissingen weet heus wel dat het niet mogelijk is om iedereen altijd tevreden te stellen.

Tijdens de bijeenkomsten die over dit dossier al zijn opgevoerd is al duidelijk geworden dat 95% van de plannen van de gemeente en bijvoorbeeld van Stichting Ons Nollebos overeenkomen.

Bestemming Vlissingen geeft aan dat wij vinden dat.

‘Geef ruimte aan ondernemerschap’

Voortbordurend op ons kopje Toerisme wil Bestemming Vlissingen aandacht vragen voor de kleine startende ondernemingen.Het is zaak dat wij als stad ook hen stimuleren en ondersteunen, dat wij als gemeente de bestaande netwerken verbinden danwel openstellen.

Bestemming Vlissingen zou hierbij ook de samenwerking met bijvoorbeeld University of Applied Sciences beter bekend als Hogeschool Zeeland willen intensiveren.

Het samen werken met bijvoorbeeld de opleiding Economie en of Bedrijfskunde. Jonge mensen mee laten denken met economische vraagstukken zal zorgen dat er out of the box inspiratie gespoten kan worden in de Vlissingse economie.

De gemeente zal als intermediair kunnen optreden zodat de ondernemers en de pandeigenaren in gesprek met elkaar gaan om zo actie mogelijk te maken.

Acties zoals voor een gereduceerd huurbedrag zorgen dat panden weer gevuld worden. Dat er startupleningen gebruikt worden voor de doorstart van de verschillende noodlijdende ondernemingen en onze stadseconomie.

Bestemming Vlissingen geeft aan dat er nog vele panden leeg staan in Vlissingen. Bestemming Vlissingen wilt zich inzetten om een zinvoller gebruik van de desbetreffende panden te realiseren. Weliswaar voor kleine nieuwe ondernemers of anders toch een nieuwe manier ter invulling van de woningbehoefte.

‘Met ziel en zaligheid’

De afgelopen jaren heeft Vlissingen onder druk van het zijn van een Artikel 12 gemeente, heel wat bezuinigd op de zogenaamde ‘zachte’ sector. Kunst en cultuur hebben de klappen gevoeld. We krabbelen nu weer een beetje op en Bestemming Vlissingen is van mening dat juist deze sector er van mag profiteren. Het subsidieprogramma van de gemeente mag op een betere en efficiënte wijze ingezet worden. De gemeenteraad moet beter en meer worden meegenomen in de beslissingen van het college over wie wel of niet subsidie krijgt.

‘Kan de stad weer aantrekkelijk zijn of worden voor jong en oud?’

Bestemming Vlissingen stelt zichzelf vaak deze vraag en wil in contact komen met alle spelers, zodat er bijvoorbeeld weer evenementen in de stad gerealiseerd worden.

Het is zaak dat onze poppodium ‘De Piek’, binnen nu en 2 jaar een geschikte plek vindt om haar activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

Er moet weer ruimte voor een Kleine Sail, voorafgaand aan de Grote Sail van Amsterdam, juist omdat Vlissingen en Amsterdam altijd samengewerkt hebben in deze Sail.

Bestemming Vlissingen zou graag willen zien dat de kunstcollectie van Vlissingen weer meer plaats krijgt binnen de stadsgrenzen en dat de Cultuurwerf ook meer in stelling wordt gebracht inzake haar rol als hoeder van de expo’s, festivals en concerten binnen de stad Vlissingen.

Bestemming Vlissingen wilt dat Vlissingen onderdeel is van een Kennishub omtrent alle aspecten van het landelijke culturele en sociale verleden waar Vlissingen een belangrijke en prominente rol in speelde.

Een leefbaar Vlissingen

‘Hoe veilig kun je je voelen als er nog zoveel onveilig is?’

In Vlissingen kennen wij uiteraard onze hotspots. Maar KENNEN wij daadwerkelijk onze hotspots?

Door wijkgericht werken, meer in de wijk te zijn, kunnen wij als overheid zoveel meer doen. Als ambtenaar moet men uit de ivoren toren komen, werken met spreekuren en daadwerkelijk luisteren naar onze participerende Vlissingers. Op die manier kunnen we tot betere en efficiëntere oplossingen komen. Want ook dat is Vlissingen, we mopperen maar in de tirade zit wel de gezamenlijke oplossing van elk probleem.

Bestemming Vlissingen is zich ervan bewust dat het gevoel van veiligheid voor de inwoners van Vlissingen een groot goed is.

Doordat we te maken hebben met een politiekorps dat niet kan voldoen aan haar capaciteitsvraag, een haven die regelmatig in opspraak komt inzake drugsvondsten, is het veiligheidsgevoel soms ver te zoeken.

Bestemming Vlissingen wil geen ‘eigen rechters’ maar ziet wel het nut van buurtpreventie, de werking van de Whatsappgroepen, om gezamenlijk te werken aan het hoognodige veiligheidsgevoel dat nodig is om je thuis te voelen in Vlissingen.

‘Voor onze toekomst’

Bestemming Vlissingen wil graag zien dat er openbaar onderwijs blijft gegeven worden in onze stad. Toch zal Bestemming Vlissingen de aanvraag van de Islamitische School draineren. Als er behoefte aan deze vorm van onderwijs is, en wij als gemeente kunnen voorzien in een geschikte locatie, dan moeten wij hier aan meewerken.

Onderwijs dient voor iedereen toegankelijk te zijn en zolang er ook binnen het onderwijs gewerkt wordt aan integratie en wederzijds respect voor elkaar kan Bestemming Vlissingen hier niet tegen zijn.

Onderwijs is van dien aard en zo noodzakelijk dat Bestemming Vlissingen ook zeker aandacht wil hebben voor stille analfabetisme waar wij in Zeeland en ook in Vlissingen nog mee te maken hebben.

Bestemming Vlissingen wilt via de gemeenteraad het thema Passend Onderwijs blijven monitoren, hoe voeren we dit uit voor onze kinderen? Bestemming Vlissingen is van mening dat wachtlijsten of kinderen die thuis zitten, niet past in de bruisende, lerende stad als Vlissingen!

‘Een verantwoord vangnet’

‘Komen we ooit uit het dal van de Art. 12 status voor het Sociaal Domein?’

Zolang het Rijk berekeningen maakt die tekorten in de hand werken, zullen we op het gebied van het Sociaal Domein blijven struikelen. Maar Vlissingen is Vlissingen en wij zetten hier gezamenlijk onze schouders eronder. Vlissingen kent zo’n grote groep mantelzorgers en vrijwilligers en mensen die spontaan maar regelmatig een helpende hand bieden. Deze grote groep zouden we beter moeten ondersteunen zodat er ruimte ontstaat om of te professionaliseren of beter te kanaliseren. Want zij weten wat ze kunnen en doen al zoveel met minimale inzet dat hier een grote winst uit kan voortkomen.

Bestemming Vlissingen is zich ervan bewust dat de afgelopen periode is gebruikt om de kleine zelfstandige zorgverleners meer en meer onder druk te zetten. Grote spelers krijgen ruim baan en men gaat voorbij aan de eigen keuze van de mensen. Dit vindt Bestemming Vlissingen zeker niet kunnen.

Wij vinden dat zorgaanbieders die de juiste papieren hebben, zoals een positieve jaarlijkse HKZ audit ook zeker onderdeel moeten zijn van de inkoopprocedure van de Gemeente Vlissingen.

Bestemming Vlissingen vindt dat blamages als met Briedis en met Intervence niet behoren tot het zorgbeleid van Vlissingen. De gemeenteraad en dus de burgers dienen beter te worden meegenomen in de beslissingen omtrent voortzetting of stoppen met een zorgverlenende instelling.

Bestemming Vlissingen komt op voor uw en jouw belangen.

Wij willen samen een Vlissingen creëren waar jij thuis wilt komen en thuis wilt zijn.

Ons credo is Verschil. Verbindt. Maar Thuisvoelen willen we ons Allemaal.

bestemming vlissingen

Verkiezingsprogramma Bestemming Vlissingen

Vlissingen een plek om thuis te komen en thuis te voelen!

Vlissingen is ons thuis en thuis moet je met respect behandelen.

Wij zetten ons in voor:

‘Genoeg woningen voor jong en oud’

De wens van vele mensen is om zich thuis te voelen in Vlissingen. En dit kan alleen als er voldoende plekken zijn om te wonen, werken en te leven. Hoe kan deze wens vorm krijgen als je geen dak boven je hoofd hebt.

Vlissingen heeft een nieuwe wijk Het Scheldekwartier maar de meeste huizen zijn net boven het budget van de ‘gewone’ Vlissinger. Er zijn ook bij het Ravensteijnplein huizen gerealiseerd met sociale prijzen die niet zo sociaal lijken, hier moeten we voor jong en oud mogelijkheden creëren om te wonen. Opdat iedereen zich thuis voelt in Vlissingen en dus in Vlissingen blijft. We moeten blijven bouwen en verbouwen en hopelijk creëren we voor de internationale werknemers, maar ook voor de woonwagenbewoners voldoende plekken voor het Vlissings gevoel van thuiszijn!

De internationale werknemers verdienen goede huisvesting, net als iedereen in deze stad, tussen de Nederlandse bewoners in, zoals het al eeuwen werkt in Vlissingen. Alleen zo is participatie en dus een win – winsituatie, mogelijk.

Bestemming Vlissingen wil zich inzetten voor het bouwen van betaalbare huisvesting. Meer huizen voor starters op de woningmarkt en mensen met een laag inkomen. Zorg dat woningen niet opgekocht worden door ontwikkelaars. Als gemeente moeten we hier strenger handhaven. Als je koopt of huurt, dan woon je daar! En wil je onderverhuren, zorg dan dat de huurprijs voor een ieder betaalbaar is!

‘Verbindt mensen, stad en omgeving’

Luisteren naar de inwoners van Vlissingen zal op een laagdrempelige manier moeten plaatsvinden. Op dit moment bereiken we nog niet voldoende mensen om een integraal en algemeen grotere input te verkrijgen van al onze inwoners.

Burgerparticipatie is een groot goed. Het zou ons als gemeente sieren als we onze inwoners eerder betrekken bij de plannen voor onze gemeente.

Er zou bij een respons van 10 mensen besloten moeten worden om terug te gaan naar inwoners en pas tevreden te zijn bij een inspraakreactie van minimaal 40 mensen.

Het is nog altijd een bedroevende opkomst, maar toont aan dat wij als gemeente meer moeite hebben gestoken in het vinden en betrekken van onze inwoners op zaken die belangrijk zijn. Betrek de inwoners in aanloop van de plannen en zorg dat je de burgers echt bereikt.

De komende gemeenteraadsperiode zou het mooi zijn als de scheiding tussen het College en de Gemeenteraad beter tot zijn recht komt. Hiermee willen wij zeggen dat de oppositie en de coalitie binnen de Gemeenteraad meer samen moeten werken om het Collegebeleid beter te kaderen en te controleren. De dualiteit die nu heerst zorgt voor een tweedeling waar juist Vlissingen NIET bij gebaat is.

Een tweedeling werkt polarisatie in de hand. En in Vlissingen willen we juist dat we verder gaan op de ingeslagen weg. De weg van het handhaven van Artikel 1 van de Grondwet en dan met nadruk op gelijke behandeling en het discriminatieverbod.

Bestemming Vlissingen wilt zich inzetten voor een inclusief Vlissingen. Het is belangrijk dat geen mens of een groep apart wordt gezet. Gezamenlijk moeten we zorgen voor een volledige burgerparticipatie waarbij mensen weten WAT en HOE beleid gemaakt en uitgevoerd wordt.

Bijzondere wens van Bestemming Vlissingen is de installatie van een kinderraad zoals die ook onder andere in Kapelle, Terneuzen, Goes is geïnstalleerd. Op deze manier kunnen we ervoor zorg dragen dat ALLE inwoners (groot en klein) gehoord worden!

‘Ambulantisering is niet de oplossing’

De zorg verschraalt in Vlissingen: het ADRZ, de huisartsenpost en huisartsenpraktijk Rosenburg verdwijnen of dreigen te verdwijnen. Zorg voor de juiste loketten die met elkaar in verbinding staan. En dan zou Bestemming Vlissingen graag willen zien dat de buurtnetwerken en de zorgteams effectiever gaan samenwerken.

Er wordt nu heel veel ingezet op de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. Zaken als eenzaamheid, vervuiling en vroegtijdig overlijden worden hierdoor thema’s waar we als gemeente meer aandacht aan zullen moeten geven.

Deze handelswijze zal op een gegeven moment, naar mening van Bestemming Vlissingen, juist meer geld gaan kosten en deze uitgaven kunnen we die als gemeente opvangen?

Dit zal Bestemming Vlissingen graag goed gemonitord en waar nodig bij willen sturen.

Er is een stip op de horizon met de pilot vanuit het Erasmus Medisch Centrum die er voor zorgt dat de komende 3 jaar de huisartsenopleiding in Zeeland effectief wordt.

Het lijkt Bestemming Vlissingen dan ook zaak dat er met deze opleiding en met het Erasmus Medisch Centrum goed contact is en blijft, zodat de pilot een blijvend karakter krijgt.

Bestemming Vlissingen wilt zich er voor inzetten dat Zeeland niet slechts als een testprovincie wordt gezien. Vlissingen en haar inwoners verdient goede zorg, zorg dichtbij huis en binnen een redelijke afstand van huis naar behandelplek.

‘Een welkome stad is een welvarende stad’

Toerisme is een belangrijke economische factor. Bestemming Vlissingen wil graag zien dat er meer ingezet wordt op het geheel van het thema Toerisme. Als gemeente zullen we gezamenlijk onze unieke maritieme geschiedenis en sfeer moeten bewaken.

Bestemming Vlissingen zou als mogelijkheden hiertoe de volgende voorbeelden aan willen dragen;

  • Gebruik leegstaande winkelpanden als expositieruimtes voor het Vlissings erfgoed
  • Zorg voor een aantrekkelijke binnenstad
  • Laat de cruiseschepen hier aanmeren.

Het zijn voorbeelden die een goede impuls zouden moeten zijn voor de horeca en de middenstand.

Vlissingen heeft het!

Bestemming Vlissingen wil samen met diezelfde horeca en de middenstand betere contacten gaan onderhouden. De Corona maatregelen hebben ook in onze stad diepe wonden gemaakt, ondernemerstechnisch gezien. Ondanks alles hebben vele mensen onze mooie stad van de zomer weten te vinden, minder dan voorgaande jaren, maar ook nieuwe toeristen.

Dit in ons achterhoofd houdend is het belangrijk dat Vlissingen dus blijvend gepromoot wordt en dit kan bereikt worden door goede betrekkingen te onderhouden met alle toeristische informatiepunten!

Laten we als gemeente niet alleen onderzoeksbureaus aantrekken maar ook opdrachten uitzetten naar bijvoorbeeld de opleiding Tourism & Hospitality zodat we juist met jonge mensen kunnen kijken naar de toekomst van toerisme voor Vlissingen.

Bestemming Vlissingen wil zich blijven buigen op de vraag: ‘Zou de boulevard autovrij moeten zijn?’

Bestemming Vlissingen is van mening dat hier het enige antwoord kan zijn: ‘Nee zeker niet want de stad Vlissingen weet haar charme juist door de boulevard waar je met alle vormen van vervoer erover heen kunt.

Een autoloze zondag zou mooi zijn. Een afsluiting bij extreem mooi weer zoals we nu hanteren is goed te doen. Schaf zo’n geluidsflitspaal aan en beboet overlastgevers, controleer regelmatiger en handhaaf!

‘ Het groene hart van Vlissingen’

Bij Toerisme denk je aan het Nollebos, het stuk groen in het hart van Vlissingen.

Voor Bestemming Vlissingen is dit dossier zo tekenend van hoe het niet moet.

De zittende ondernemers zaten en zitten in de klem, er is wel een visie aangenomen om hen weer ademruimte te bieden. Echter de inwoners van Vlissingen zijn nog altijd niet tevreden en Bestemming Vlissingen weet heus wel dat het niet mogelijk is om iedereen altijd tevreden te stellen.

Tijdens de bijeenkomsten die over dit dossier al zijn opgevoerd is al duidelijk geworden dat 95% van de plannen van de gemeente en bijvoorbeeld van Stichting Ons Nollebos overeenkomen.

Bestemming Vlissingen geeft aan dat wij vinden dat.

‘Geef ruimte aan ondernemerschap’

Voortbordurend op ons kopje Toerisme wil Bestemming Vlissingen aandacht vragen voor de kleine startende ondernemingen.Het is zaak dat wij als stad ook hen stimuleren en ondersteunen, dat wij als gemeente de bestaande netwerken verbinden danwel openstellen.

Bestemming Vlissingen zou hierbij ook de samenwerking met bijvoorbeeld University of Applied Sciences beter bekend als Hogeschool Zeeland willen intensiveren.

Het samen werken met bijvoorbeeld de opleiding Economie en of Bedrijfskunde. Jonge mensen mee laten denken met economische vraagstukken zal zorgen dat er out of the box inspiratie gespoten kan worden in de Vlissingse economie.

De gemeente zal als intermediair kunnen optreden zodat de ondernemers en de pandeigenaren in gesprek met elkaar gaan om zo actie mogelijk te maken.

Acties zoals voor een gereduceerd huurbedrag zorgen dat panden weer gevuld worden. Dat er startupleningen gebruikt worden voor de doorstart van de verschillende noodlijdende ondernemingen en onze stadseconomie.

Bestemming Vlissingen geeft aan dat er nog vele panden leeg staan in Vlissingen. Bestemming Vlissingen wilt zich inzetten om een zinvoller gebruik van de desbetreffende panden te realiseren. Weliswaar voor kleine nieuwe ondernemers of anders toch een nieuwe manier ter invulling van de woningbehoefte.

‘Met ziel en zaligheid’

De afgelopen jaren heeft Vlissingen onder druk van het zijn van een Artikel 12 gemeente, heel wat bezuinigd op de zogenaamde ‘zachte’ sector. Kunst en cultuur hebben de klappen gevoeld. We krabbelen nu weer een beetje op en Bestemming Vlissingen is van mening dat juist deze sector er van mag profiteren. Het subsidieprogramma van de gemeente mag op een betere en efficiënte wijze ingezet worden. De gemeenteraad moet beter en meer worden meegenomen in de beslissingen van het college over wie wel of niet subsidie krijgt.

‘Kan de stad weer aantrekkelijk zijn of worden voor jong en oud?’

Bestemming Vlissingen stelt zichzelf vaak deze vraag en wil in contact komen met alle spelers, zodat er bijvoorbeeld weer evenementen in de stad gerealiseerd worden.

Het is zaak dat onze poppodium ‘De Piek’, binnen nu en 2 jaar een geschikte plek vindt om haar activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

Er moet weer ruimte voor een Kleine Sail, voorafgaand aan de Grote Sail van Amsterdam, juist omdat Vlissingen en Amsterdam altijd samengewerkt hebben in deze Sail.

Bestemming Vlissingen zou graag willen zien dat de kunstcollectie van Vlissingen weer meer plaats krijgt binnen de stadsgrenzen en dat de Cultuurwerf ook meer in stelling wordt gebracht inzake haar rol als hoeder van de expo’s, festivals en concerten binnen de stad Vlissingen.

Bestemming Vlissingen wilt dat Vlissingen onderdeel is van een Kennishub omtrent alle aspecten van het landelijke culturele en sociale verleden waar Vlissingen een belangrijke en prominente rol in speelde.

Een leefbaar Vlissingen

‘Hoe veilig kun je je voelen als er nog zoveel onveilig is?’

In Vlissingen kennen wij uiteraard onze hotspots. Maar KENNEN wij daadwerkelijk onze hotspots?

Door wijkgericht werken, meer in de wijk te zijn, kunnen wij als overheid zoveel meer doen. Als ambtenaar moet men uit de ivoren toren komen, werken met spreekuren en daadwerkelijk luisteren naar onze participerende Vlissingers. Op die manier kunnen we tot betere en efficiëntere oplossingen komen. Want ook dat is Vlissingen, we mopperen maar in de tirade zit wel de gezamenlijke oplossing van elk probleem.

Bestemming Vlissingen is zich ervan bewust dat het gevoel van veiligheid voor de inwoners van Vlissingen een groot goed is.

Doordat we te maken hebben met een politiekorps dat niet kan voldoen aan haar capaciteitsvraag, een haven die regelmatig in opspraak komt inzake drugsvondsten, is het veiligheidsgevoel soms ver te zoeken.

Bestemming Vlissingen wil geen ‘eigen rechters’ maar ziet wel het nut van buurtpreventie, de werking van de Whatsappgroepen, om gezamenlijk te werken aan het hoognodige veiligheidsgevoel dat nodig is om je thuis te voelen in Vlissingen.

‘Voor onze toekomst’

Bestemming Vlissingen wil graag zien dat er openbaar onderwijs blijft gegeven worden in onze stad. Toch zal Bestemming Vlissingen de aanvraag van de Islamitische School draineren. Als er behoefte aan deze vorm van onderwijs is, en wij als gemeente kunnen voorzien in een geschikte locatie, dan moeten wij hier aan meewerken.

Onderwijs dient voor iedereen toegankelijk te zijn en zolang er ook binnen het onderwijs gewerkt wordt aan integratie en wederzijds respect voor elkaar kan Bestemming Vlissingen hier niet tegen zijn.

Onderwijs is van dien aard en zo noodzakelijk dat Bestemming Vlissingen ook zeker aandacht wil hebben voor stille analfabetisme waar wij in Zeeland en ook in Vlissingen nog mee te maken hebben.

Bestemming Vlissingen wilt via de gemeenteraad het thema Passend Onderwijs blijven monitoren, hoe voeren we dit uit voor onze kinderen? Bestemming Vlissingen is van mening dat wachtlijsten of kinderen die thuis zitten, niet past in de bruisende, lerende stad als Vlissingen!

‘Een verantwoord vangnet’

‘Komen we ooit uit het dal van de Art. 12 status voor het Sociaal Domein?’

Zolang het Rijk berekeningen maakt die tekorten in de hand werken, zullen we op het gebied van het Sociaal Domein blijven struikelen. Maar Vlissingen is Vlissingen en wij zetten hier gezamenlijk onze schouders eronder. Vlissingen kent zo’n grote groep mantelzorgers en vrijwilligers en mensen die spontaan maar regelmatig een helpende hand bieden. Deze grote groep zouden we beter moeten ondersteunen zodat er ruimte ontstaat om of te professionaliseren of beter te kanaliseren. Want zij weten wat ze kunnen en doen al zoveel met minimale inzet dat hier een grote winst uit kan voortkomen.

Bestemming Vlissingen is zich ervan bewust dat de afgelopen periode is gebruikt om de kleine zelfstandige zorgverleners meer en meer onder druk te zetten. Grote spelers krijgen ruim baan en men gaat voorbij aan de eigen keuze van de mensen. Dit vindt Bestemming Vlissingen zeker niet kunnen.

Wij vinden dat zorgaanbieders die de juiste papieren hebben, zoals een positieve jaarlijkse HKZ audit ook zeker onderdeel moeten zijn van de inkoopprocedure van de Gemeente Vlissingen.

Bestemming Vlissingen vindt dat blamages als met Briedis en met Intervence niet behoren tot het zorgbeleid van Vlissingen. De gemeenteraad en dus de burgers dienen beter te worden meegenomen in de beslissingen omtrent voortzetting of stoppen met een zorgverlenende instelling.

Bestemming Vlissingen komt op voor uw en jouw belangen.

Wij willen samen een Vlissingen creëren waar jij thuis wilt komen en thuis wilt zijn.

Ons credo is Verschil. Verbindt. Maar Thuisvoelen willen we ons Allemaal.

Contact

Aanhef *
Bedankt voor je bericht. Het is verzonden.
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw bericht. Probeer het later opnieuw.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte
Als u op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws en activiteiten van de Bestemming Vlissingen, kan dat per mail via de nieuwsbrief.

Bedankt voor je inschrijving op onze nieuwsbrief.
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw gegevens. Probeer het later opnieuw.

Volg ons:

Contact

Aanhef *
Bedankt voor je bericht. Het is verzonden.
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw bericht. Probeer het later opnieuw.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte
Als u op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws en activiteiten van de Bestemming Vlissingen, kan dat per mail via de nieuwsbrief.

Bedankt voor je inschrijving op onze nieuwsbrief.
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw gegevens. Probeer het later opnieuw.

Volg ons: